Janneken du Bois

#61, ° ± 1625

Wezenakte 1637 na overlijden Jacques Dubois Begin: "Dheer Boudewijn De Kimpe f(iliu)s Jans in Meenen ende Pieter De Kimpe fs Jans in Cortrijck als voogden van Guillebert Robert Michiel (+) Boudewijn ende Janneken Dubois filii Jacques Arnoulds zone ..."

Guillelmus Clement dit Fiefvet

#62, ° vóór 1597, † 12 september 1676

het was toen mode onder leenhouders: schild als rebus van naam; clé=sleutel
 • Geboorte: Guillelmus Clement dit Fiefvet is geboren vóór 1597 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br.G; Goffin: 'mineur en 1608'.
 • Huwelijk: Hij huwde ± 1619 met Barbe Marsille, dochter van Jean Marsille en Anne Fourment; het echtpaar was verwant in de 7de graad, Goffin.
 • Overlijden: Hij overleed zaterdag, 12 september 1676 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br.G.
 • (Getuige) Geboorte: Guillelmus Clement dit Fiefvet was peter van Wilelm Clement geboren 27 juli 1651 Kortrijk, WVl., B G.
 • (Getuige) Geboorte: Guillelmus Clement dit Fiefvet was peter van Wilelma Josepha Clement dit Fiefvez geboren 10 oktober 1652 Kortrijk, WVl., B G.
 • (Getuige) Geboorte: Guillelmus Clement dit Fiefvet was peter van Guillelmus Franciscus Clement dit Fievet geboren 10 maart 1672; meter was de grootmoeder langs moederszijde.
 • loopbaan: Guillelmus Clement dit Fiefvet was werd leenman van Henegouwen op 12 feb 1617, maar ook 'eigenerfde' (eigenaar van 'vrij goed'). Hij was landbouwer te Bierk, schepen en luitenant-Mayeur; hij was ook, samen met zijn kinderen, eigenaar van 'La Motelette' te Annecroix, Bierk (45 bunders, zowat 60 ha).
 • Opmerking:
  1) Zelf gehuwd met een Barbe Marsille, huwen drie van zijn kinderen eveneens een Marsille: Jean (#225) huwt Anne Marsille (#502); Isabeau (#504) huwt Jacques Marsille en zoon Guillaume (#226) huwt een Barbe Marsille(#506), zuster van Anne, dochters van een echtpaar die beide Marsille heten. Om het nog moeilijker te maken: een andere zoon, Gilles (#227), is gehuwd met Barbe Hanon, wiens moeder heet: Barbe Marsille, de derde Barbe Marsille in de familie dus, naast het ouderpaar Guillaume Clement + Barbe Marsille en het homonym jongerpaar Guillaume Clement + Barbe Marsille. Voor zover ons bekend hebben de meeste van deze Marsille gemeenschappelijke voorouders bij Guillaume Marsille#700/Isabeau Le Keux, 4 generaties boven Anne#502 en Barbe#506
  2) Er bestaat een dubbelzinnigheid tussen de identiteit van Guillaume Clement (# 27) en Guillaume Clement (# 28), zie de opmerking aldaar.
  3) De vierde van de vijf zonen, Denijs, zal de streek van Halle-Edingen verlaten en wordt de stamvader van de Izegemse tak.
  4) Langs die 5 zonen heeft het echtpaar Guillaume-Barbe 42 kleinkinderen, waarvan 23 kleinzonen met de naam Clement! Een van die kleinzonen (Gilles, zoon uit het jongere paar Guillaume-Barbe) haalt nog een ander absoluut record: 17 kinderen met één enkele echtgenote, Jeanne-Marie Ghislain, en dit binnen de 22 jaar. Weer huwen er twee met een Marsille. Een dochter sterft bij de erfenisverdeling.

Barbe Marsille

#63, ° 1603, † 6 september 1677

Denis Clement dit Fiefvet

#64, ° 2 oktober 1553, † ± 1605

Zuid-Brabant, taalgrensgemeenten; Bierk en St-Renelde, vroeger Vlaams-, nu Franstalig.
 • Geboorte: Denis Clement dit Fiefvet is geboren vrijdag, 2 oktober 1553 te Bierghes, Bierk, RebecqG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde ± 1575 met Marguerite Semal, dochter van Marcellus Semal en Marguerite (-?-); de huwelijksdatum ligt tussen nov 1571 en dec 1576.
 • Overlijden: Hij overleed ± 1605.
 • Opmerking: Er waren daarna nog drie dochters, N., N. en N.

Kinderen van Denis Clement dit Fiefvet en Marguerite Semal

Marguerite Semal

#65, † ± juni 1620

Jehan 4 Clement dit Fiefvet

#66, ° 1510, † 12 september 1563

St-Renelde, nu Saintes
 • Geboorte: Jehan 4 Clement dit Fiefvet is geboren 1510.
 • Huwelijk: Hij huwde met Magdelaine Paternostre de Caumont.
 • Overlijden: Hij overleed donderdag, 12 september 1563 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br.G.
 • loopbaan: Hij was in 1526-57 schepen van de heerlijkheid Herbecke te St-Renelde (heerlijkheid = groot leengoed met bestuurlijke en rechterlijke macht) en was schepen van Bierk in 1534-55. Hij is leenhouder van meerdere 'fiefs' (leengoederen) te Bierk en te St-Renelde.
  Alias dit Fiefvet, met varianten: deze Jehan zou de eerste geweest zijn die officieel de alias (bijnaam) 'dit Fiefvet' bij zijn naam liet noteren.

Magdelaine Paternostre de Caumont

#67, † ± 1571

Ivo Agapit Clement dit Fiefvez

#68, ° 13 oktober 1775?, † na 1788
 • Geboorte: Ivo Agapit Clement dit Fiefvez is geboren vrijdag, 13 oktober 1775? Te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed na 1788.

Jehan 3 Clement Fiefvet

#69, ° ± 1485, † vóór 1563

 • Geboorte: Jehan 3 Clement Fiefvet is geboren ± 1485; vage schatting van geboortedatum.
 • Huwelijk 2: Hij trouwde, voor haar in tweede huwelijk,l, met Pasquine Colins, dochter van Jehan Colins en Françoise van der Elst.
 • Overlijden: Hij overleed vóór 1563.

Kind van Jehan 3 Clement Fiefvet en Pasquine Colins

Pasquine Colins

#70, † 1574

Kind van Pasquine Colins en Jehan 3 Clement Fiefvet

Jehan 2 Clement dit Fiefvet

#71, ° vóór 1460, † vóór juni 1533

1533, uit akte na overlijden 'Jehan clement dit fiefvet', in mooi gotisch schrift
 • Geboorte: Jehan 2 Clement dit Fiefvet is geboren vóór 1460.
 • Huwelijk: Hij huwde met Margherite de Berseille.
 • Overlijden: Hij overleed vóór juni 1533.
 • Opm.:
  Betreft: 'dit fiefvet', met varianten als fievet of fiefvez. Een toevoeging met 'dit' of 'geseyt, gezegd' was geen adellijk prerogatief. Maar het erfelijk gebruik ervan, om de eigen tak te identificeren, gebeurt toch alleen maar bij 'belangrijke' families. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van schilden, evenmin adellijk.
  Goffin verklaart die alias als fief-vet = rijk aan fiefs. Jehan had inderdaad meerdere fiefs. Persoonlijk betwijfel ik deze verklaring: de naam 'Fievet' bestond toen (reeds eerder, of Fievez, later ook Fievé) als gewone familienaam; het kan dus ook gaan om een koppeling van twee familienamen. Ook grootvader en vader, beide Jehan, blijken de koppeling 'Clement Fiefvet' gekregen te hebben. Dergelijke vorm werd o.a. ook weleens gebruikt voor een erkend kind uit een andere relatie.
  Wel helpt die toevoeging deze tak Clement te onderscheiden van de neven, afstammelingen van Henri, broer van Johan2. zonder deze suffix. Het is ook zowat de tweesplitsing, waarvan de eerste, met suffix, een directe lijn vormt o.a. naar de Izegemse tak Clement, terwijl de andere tak een directe lijn vormt met de Brabantse tak, als landbouwersfamilie te Annecroix.
 • loopbaan: Jehan 2 Clement dit Fiefvet was leenhouder van 'fiefs' (leengoederen) te Bierk (= Bierghes, nu deel van Tubize en niet te verwarren met Bierges, Waver) en St-Renelde (= Saintes); schepen te Lettelingen (= Petit-Enghien.)

Kinderen van Jehan 2 Clement dit Fiefvet en Margherite de Berseille

Margherite de Berseille

#72

Dit schild wordt door oom Gerard Clement gekoppeld aan Margherite de Berseille, maar ?; lijkt zeker niet gekoppeld aan kasteel van Beersel
 • Opm.: Eigen familie de Berseille, ons onbekend.

Kinderen van Margherite de Berseille en Jehan 2 Clement dit Fiefvet

Walrandus Augustinus Neerinck

#73, † 8 december 1683

2- De Groeningebeek had in 1302 zijn oorsprong in de wal van de 'Vierschaar Ten Akker.'
 • loopbaan: Walrandus Augustinus Neerinck was schepen en ontvanger te Kortrijk.
 • Opm.:
  Bij de 'Weeserij'-akten van de stad Kortrijk 101, 1704, p 164-174, staat de wettelijke overdracht omschreven van de goederen en renten uit de nalatenschap van (Walrandus) Augustijn Neerinck, waarvan het grootste deel wordt toegekend aan de oudste zoon Pieter en dit als 'hoir feodal' (bevoorrecht erfgenaam volgens feodaal recht, mits betaling van 'relief' en 'camerlinckghelt'). Dit deel betrof vooral het aloude opperleen "eene heerlichede ghenaemt ten Ackere, gheseijt vierschare ... wesende eene mote rontomme bewatert, gheleghen buiten de St-Jans poorte op Cortrijck Buijten ", nl. bij de Zwevegemse steenweg. Bij die heerlijkheid hoorden zowat 14 bunder (20 ha) land. In die wal van dit hof lag in 1302 de oorsprong van de Groeningebeek, later afgeleid (Sevens 1910).
  Die 'vierschaar' betekent dat de heerlijkheid politionele en juridische bevoegdheid bezat, en dus een eigen baljuw en een volledige schepenenbank had. In 1710-1719 is de schoonbroer van Pieter, nl. Balduinus Francis Xaverius Clement baljuw van 'ten Ackere gheseyt Vierschare'. Later wordt Steven Clement, zoon van Balduin zelf eigenaar. Nu bestaat in Kortrijk nog een 'Vierschaarstraat', maar ietwat op de verkeerde plaats, nl op de plaats waar een ander domein 'ten Ackere' lag, zonder vierschaar. Het domein 'Vierschaar' bestond nog als hoeve in 1910 (Sevens 1910), maar is nu opgeslorpt in de urbanisatie (Van Raemdonck-park).
  Die akte uit het 'Weeserie'-boek nr 101, 1704, begint als volgt (delen tussen haakjes zijn toevoegingen bij afkortingen of opmerkingen..... betekenen weglatingen) :
  "Heer en(de) m(eeste)r stephanus neerincq, f(iliu)s d'heer michiel, priester woonende tot temst (=oude naam Temse), ende s(ieu)r Jacques Amerlinck f(iliu)s Jans tot Iseghem beijde als vooghden van pieter frans (NB: de geboorteakte vermeldt duidelijk de naam Petrus Joannes! voor de oudste zoon), Paulus Joannes, Ph(i)l(ip)s Anthone, marie anne, ende Barbara threse nerrinck f(il)ij et fi(li)ae dheer Wallerand Augustin f(il)ij dheer michiel.... Bijder doot ende overliden vande voornomden hunl(ieden) vader, te weten om de voor(seide) weesen tsamen dhelft van de naerschreven partijen van huysen, landen, renten etc ghereserveert de ghestruyckte leenen die moeten volghen aen P(iete)r frans als outsten soone ende hoir feodael
  Alvooren van eene heerlickhede ghenaemt ten ackere gheseijt vierschare... wesende ene mote rontomme bewaetert,
  (mote = omwalde hoeve)...."
  Volgen in totaal 47 items verspreid over 17 gemeenten als onderdelen van de staat van goed!
  Wel moet worden opgemerkt dat de laatste jaren van de 17e eeuw (Franse campagnes) buitengewoon rampspoedig waren voor de landelijke gebieden van zuidelijk Westvlaanderen, door het heen- en weertrekken van vreemde troepen. Voor Kortrijk buiten waren vooral de jaren 1692-1697 zeer rampzalig (Sevens 1910). We weten niet wat er later juist gebeurd is met de goederen.

Maximiliana Le Loup

#74, ° 17 april 1633, † na 1704
 • Geboorte: Maximiliana Le Loup is geboren zondag, 17 april 1633 te IzegemG, B; (P.R. St-Maarten 2110) haar peter was dus Maximilianus Vilain de Gand (a Gandavo), bisschop van Doornik ex comitibus Iseghenniis (= uit graafschap Izegem); vader Maximiliaen van Gent, gezegd Vilain, had de titel van "Graaf van Isenghien (of Yssengem) " verkregen kort voor zijn dood in 1582, verleend door koning Philips II. In 1678 wordt de toenmalige graaf en heer van de Heerlijkheid Izegem, Jean Alphonse, tot prins benoemd door de Franse koning Lodewijk XIV. Dit geslacht Vilain klimt op tot Boudewijn I met de IJzeren arm, en is verwant met Gerard de Duivel. (zie Vlaamse stam, 28, 1-10, 1992 en 29, 19-32, 1993); peter en meter waren Maximilianus Vilain de Gand Bisschop van Doornik en Maria Navigheer.
 • Huwelijk: Zij huwde 25 mei 1659 te Kortrijk, WVl., B G, met Walrandus Augustinus Neerinck, zoon van Michiel Neerinck en Anna Poelmans; de huwelijksgetuigen waren Jacques Beheidt en Pieter Willem de Muelenaere; (P.R. St-Maarten 226.)
 • Overlijden: Zij overleed na 1704; ze ondertekende de erfenisakte in 1704 waarbij de eigendommen en renten uit de nalatenschap van Walrandus Neerinck overgedragen worden aan de oudste zoon Pieter Frans 'als hoir feodal'. Hoewel het gaat om 'heerlijkheden' en 'lenen' is hierbij nergens nog sprake van een leenheer, zoals een paar generaties eerder wel nog het geval was in Henegouwen. Alles gebeurt in een privaat-rechterlijke sfeer, goed gedetailleerd, maar toch volgens het oude feodale principe: 'het productieve bezit komt onversnipperd toe aan de oudste zoon'..

Pierre Francois le Loup

#75, ° 9 november 1585, † 8 januari 1647

Izegem 1643, Sanderus, met Baroniehof van St-Amand, #17 bovenaan, in St-Amandsstraat: bewoond door familie Le Loup (de Wulf)
 • Geboorte: Pierre Francois le Loup is geboren zaterdag, 9 november 1585 te AthG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 5 juni 1610 te Doornik, Tournai, Hen., B G, met Aegidia Willocqeau, dochter van Chretien Willocquiau; toch twijfel over datum: eerste kind geboren in 1617, waarna nog meerdere geboorten.
 • Huwelijk 2: Pierre Francois le Loup trouwde ± 1631 te Ieper met Eleonore de Visch, dochter van Pieter de Visch en Marie Navigheer, voor hem in tweede huwelijk.
 • Overlijden: Hij overleed dinsdag, 8 januari 1647 te Izegem, B G.
 • (peter) Geboorte: Pierre Francois le Loup was peter van Anna Victoria de Meulenaere geboren 7 april 1644 Roeselare, B G,.
 • Opm.: De naam Le Loup: Het gaat bijna zeker om een locale verfransing van de naam de Wulf.
  De afkomst van van Pierre Francois Leloup (de Wulf) is duister. Het is wel zo dat de Izegemse groep de naam schreef als Leloup; maar in archieven buiten die beperkte groep, komt de naam Leloup bijna niet voor; één akte gevonden: zie zus Antonia. De naam 'de wulf' daarentegen is zeer frekwent. Waar Leloup wel voorkwam, wisselde de naam soms met Dewulf: zie bv in deze databank Jan de Wulf #22339 van Emelgem geboren voor 1600, waarvan een aantal kleinkinderen ook Leloup werden.. De naam Leloup is in alle geval beperkt tot tot enkele familieleden. Buiten deze is er een kleine tak Leloup in de provincie Luik, zonder enig familieverband. Maar, aangezien duidelijk uit akten blijkt dat bij die Izegemse tak van de hoogbaljuw, de naam le Loup de gebruiksvorm was, blijven we ook die naam volgen, maar met de overtuiging dat de herkomst meer dan vermoedelijk 'de Wulf' is, mogelijks de drapier-familie uit streek uit Armentiers; er is ook een oude Ieperse burgerfamilie De Wulf. Het is een periode waarin veel genealogische takken afbreken: troebele tijden met grote migratie: de Westhoek wordt van een welvarend en dichtbevolkt laken-gebied tot een dunbezet landbouwgebied. Wellicht kenden de families De wulf en De Visch elkaar reefs eerder binnen dit gebied, voor het echtpaar Le Loup (De Wulf) - De Visch samenkwamen te Izegem.
 • loopbaan: Pierre Francois le Loup was (1) hoogbaljuw, 1636 ('hoochballiu' of 'hooghen bailliu' = magnus pretor) van de 'Graefschepe ende prochie van Iseghem', (2) wethouder in de vierschaarrolle vanden graefschepe van Yseghem ende Emelghem en (3) ook hoogpointer en vrijschepen van de 'Casselrie van Cortryck'. Zo tekent hij mee voor de lijsten van de weerbare mannen 'prochies' Emelgem, Gullegem, Heule, Izegem, Kachtem en Lendelede.
  Nota: er was één baljuw per (grote) heerlijkheid of gemeente, benoemd voor kortere of langere periode; de pointers waren belastingsontvangers. De 3 hoofdpointers van de kasselrij Kortrijk hadden daarenboven, samen met de 7 vrijschepenen, ook bestuurlijke en rechterlijke macht, buiten de stad Kortrijk. Eén hoofdpointer en twee vrijschepenen namen volgens een beurtrol het dagelijks bestuur waar van de Kasselrij (zie: W.P. Blockmans, 1978).
  De familie Le loup had een klein kasteel omringd met water in de St-Amandstraat (de barony van St-Amand) te Izegem, te zien op de kaart van Sanderus; zie fotogalerij-GroepClement, 305a. Die familietak le Loup stierf uit rond 1760 (in mannelijke lijn); maar er zijn andere verwante takken "de Wulf, Dewulf". Schoonzoon Jacob van der Beken werd niet alleen opvolgend hoogbaljuw, maar verkreeg ook het eigendom, dat langs zijn dochter, Maria Francisca, overging in de stam de Moucheron; hun dochter, Maria Norbertina, bleef ongehuwd en stierf 8 jan 1763; zij droeg al haar goed over aan de verre kozijn Frans Clement, koster, met last een stichting te creëren voor kerk en 'disch' (=voorganger van OCMW) zoals gewenst door grootmoeder Antonette Leloup. Het kasteel werd afgebroken en vervangen door huisjes; op de gronden en waters kwam een bleekerij, later een huidvetterij
  Die barony van Sint Amand vormde een onderleen of heerlijkheid met 3 hofsteden.
 • Opm.: Er is een reële kans dat Joannes De Wulf #22339 een broer is van onze Pierre Francois Leloup. Volgens Willy Massellis is die eveneens geboren te Ath.

Tijdsbeeld

Tijdsbeeld:
Wel is het zeker dat er tussen Belle en Ieper een geslacht de Wulf was van welgestelde burgers; zie ook Frans de Wulf geboren <1400 te Steenwerck bij Belle. De eerste helft van 1500 was er in het Westkwartier een zeer bloeiende laken-productie en -handel, met Armentiers en Nieuwkerke als toppers met vele 'drapiers'. Die handel en productie kreeg een enorme klap met de opkomst van het protestantisme, en de onderdrukking ervan. Later kwam de totale teleurgang met de durende invallen van de fransen. Bij die godsdienstige beroering trokken protestanten vaak westwaarts, naar Hondschote of Engeland, de katholieken trokken dan weer oostwaarts, naar het platteland of de steden richting Menen, Rijsel, maar ook Doornik en Oudenaarde. Zo stierf de echtgenoot van Marie de Wulf #30994, te Oudenaarde nadat hij baljuw was van de kasselrij en stad Belle. Zo is het goed denkbaar dat vader de Wulf een onderkomen vond in Ath, inburgerde als Leloup, maar contact behield met andere families uit het Westkwartier, zoals Navigheer en de Visch, ook twee families met roots bij die drapiers. Wellicht bestaat er een analoog verhaal voor Behaghele, waarvan de kern zeker ook in die streek ligt.

G. Willocqeau

#76
 • Geboorte: G. Willocqeau is geboren te Doornik, TournaiG, B.

Jehan 1 Clement

#77, ° vóór 1435, † vóór 1503

Schilden van Clement en aangetrouwden, naar Gerard Clement; wel voorbehoud voor Neerinck: plaatsing rozen en kruisjes, zie Franciscus Neerinck #6240, persoonsblad 207.
 • Geboorte: Jehan 1 Clement is geboren vóór 1435; vage schatting van geboortedatum!.
 • Huwelijk: Hij huwde met Elayne Maucry.
 • Overlijden: Hij overleed vóór 1503.

Kinderen van Jehan 1 Clement en Elayne Maucry

Petrus Joannes Neerinck

#78, ° 8 december 1661

Leo Clemens Florent Clement dit Fiefvez

#79, ° 12 mei 1777, † 20 juli 1813
 • Huwelijk: Leo Clemens Florent Clement dit Fiefvez huwde 30 augustus 1802 te Izegem, B G, met Angela Camilla Gryspeerdt, dochter van Joannes Baptiste Grijspeerdt en Anna Maria Berlamont; (12 fructidor jaar X).
 • Overlijden: Hij overleed dinsdag, 20 juli 1813 te Izegem, B G;, aan 'de heerschende ziekte', of: 'eene rottekoorts' (!?), waaraan ook 2 pastors overleden. Na zijn overlijden is de 'kosterij' 15 jaar lang verzorgd door Petrus De Tollenaere; een onderbreking dus van de Clement traditie. Bij het overlijden van De Tollenaere bracht de zoon Carolus Louis de kosterij weer in de familie, toen pas 19 jaar en 'cadet' genoemd..
 • Geboorte: Leo Clemens Florent Clement dit Fiefvez is geboren maandag, 12 mei 1777 te IzegemG, B peter en meter waren Martinus Albertus Franciscus Vandommele.
 • loopbaan: Leo Clemens Florent Clement dit Fiefvez was de derde koster in de rij van de Clement-kosters. Maar in akten van 1802 en 1803 staat hij ingeschreven als 'Chantre' (= kerkzanger). Bij zijn overlijden wonend in de Kloosterstraat.

Jacobus Josephus Neerinck

#80, ° 4 juli 1663, † 1719
 • Geboorte: Geboren 4 juli 1663 te Kortrijk, WVl.G, B; peter was Jacob Vander Beke en Marie Anna Neirinck.
 • Overlijden: Hij overleed 1719; Hij was bij zijn overlijden "gemijterde" abt van Oudenburg, onder de naam 'Dom Amand'.

Paulus Joannes Neerinck

#81, ° 4 januari 1666
 • loopbaan: Paulus Joannes Neerinck was advokaat.

Jacoba Josepha Neerinck

#82, ° 6 augustus 1667

Philippus Antonius Neerinck

#83, ° 2 mei 1669

Barbara Threse Neerinck

#84, ° 3 mei 1671

Rogerius Constantinus Neerinck

#85, ° 13 maart 1674
 • Geboorte: Rogerius Constantinus Neerinck is geboren dinsdag, 13 maart 1674 te Kortrijk, WVl.G, B; peter en meter waren Roger Soenen en Anthonette Le Loup.

Maximiliana Carolina Neerinck

#86, ° 9 november 1675, † vóór 1684

Maria Agnes Van Overwalle

#87

Jean Joseph de Redon Heer van Esperoux en Lescassanjes

#88

Elayne Maucry

#89

Kinderen van Elayne Maucry en Jehan 1 Clement

Barbara Augusta Clement dit Fiefvez

#90, ° 19 november 1780, † na 1788
 • Geboorte: Barbara Augusta Clement dit Fiefvez is geboren zondag, 19 november 1780 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed na 1788.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar